Ouderen verdienen een zorgeloze oude dag met voorzieningen in de buurt!

BEKIJK HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

Steun VZ. Word nu lid!

Zorg in buurt

Is er bij u in de buurt voldoende zorg? Maakt u zich weleens zorgen of bij calamiteiten hulpdiensten snel genoeg ter plekke zijn? VZ staat voor zorg op maat en in de regio!

Zorgeloos oud worden

Kunt u oud worden in uw eigen dorp en leefomgeving? Of maakt u zich ook zorgen over waar u straks kunt wonen? VZ maakt zich hard voor meer én betaalbare woningen voor senioren.

Bereikbare gemeente

De wereld wordt steeds digitaler. Steeds meer worden mensen verwezen richting het internet. Laten we oog houden voor mensen die liever persoonlijk contact met de gemeente hebben! Niet alles hoeft online, vindt VZ.

Landelijke partijen kennen onze regio niet. Daarom is VZ kiezen een goed idee.

VZ is de enige échte lokale partij. Vertegenwoordigd door inwoners van het Westerkwartier. Mensen die u kent uit uw eigen dorp. Westerkwartier(ders) met een lokaal hart, die betrokken zijn en de kansen en uitdagingen van onze regio kennen.

Leefbaarheid voor ouderen in het Westerkwartier

 1. VZ Westerkwartier wil de huidige voorzieningen in onze dorpen behouden en de leefbaarheid vergroten. Dat is maatwerk, waarvoor de gemeente leefbaarheidsfunctionarissen kan inzetten. Wij zien deze functionarissen graag vaak én zichtbaar in onze dorpen.
 2. Om de leefbaarheid in kleine dorpen te vergroten wil VZ Westerkwartier de dorpshuizen vrijstellen van OZB. Het geld dat in het dorp blijft kan aangewend worden voor activiteiten die de leefbaarheid vergroten.
 3. Toegankelijkheid is belangrijk in de breedste zin van het woord. Zowel voor ouderen als mensen met een beperking moet er continu aandacht zijn voor de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van openbare voorzieningen, publieke gebouwen en begraafplaatsen. Ook dienen de geleidelijnen in de gemeente obstakelvrij te zijn én te blijven.
 4. VZ is blij met de inzet van de sociaal werkers van De Schans. VZ is van mening dat er aanvullende ook behoefte is aan een ouderenwerker. Nederland maakt de komende tijd een sterke vergrijzing door. Een aanspreekpunt bij De Schans die samenwerkt met onder meer ouderenorganisaties en Biblionet kan helpen bij het laten meedoen van de ouderen.
 5. VZ is blij met de in 2021 aangenomen nieuwe visie Openbare Ruimte. Te lang heeft de aanpak van onkruid langs onze wegen, paden en perken op een te laag pitje gebrand. We willen meer inzetten op onkruidverwijdering in de openbare ruimte. Dit zorgt voor de beleving van een nette (leef)omgeving en helpt mee aan het voorkomen van verloedering.

Zorgzame gemeente

 1. VZ Westerkwartier staat voor een zorgzame samenleving en gemeente. Centraal staat zorg op maat en dichtbij huis.
 2. Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Zij dienen daarom goed ondersteunt te worden in hun draaglast voor een naaste. Cliëntondersteuners kunnen daarbij helpen en mantelzorgers de aandacht en erkenning geven die zij verdienen.
 3. VZ Westerkwartier is voorstander van zogenoemde zorgregisseurs. Bij gezinnen waar meerdere zorgvragen zijn, zorgt de regisseur dat alle zorg op maat wordt geleverd. Dit voorkomt dat inwoners contact moeten hebben met verschillende zorgaanbieders en het overzicht verliezen.
 4. De gemeente Westerkwartier hanteert minimaregeling om armoede in onze gemeente te bestrijden. Denk daarbij aan regeling voor inwoners die leven onder een inkomen van 130% van de bijstandsnorm. VZ Westerkwartier wil deze in stand houden. Ook de bijzondere bijstand, waarbij inwoners extra of bijzondere kosten kunnen betalen wil VZ in stand houden.
 5. VZ Westerkwartier vindt dat mensen met schulden goed geholpen moeten worden. Het onder bewind plaatsen van inwoners draagt hier niet in bij. Daarom is VZ geen voorstander van dubieuze bewindvoerderskantoren die inwoners begeleiden. Alleen de Gemeentelijke Krediet Bank dient dit uit te voeren in onze gemeente.
 6. Nog liever ziet VZ dat schuldvorming vroegtijdig wordt gesignaleerd en inwoners bij de gemeente aankloppen voor hulp voordat de problemen en de schulden hoog zijn. Voorlichting over schuldsignalering en samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute moeten het aantal mensen met schulden in onze gemeente verminderen.

Sport, cultuur en tradities in stand houden

 1. VZ wil deelname aan (muziek)cultuur/kunst/sport nog toegankelijker maken via het, samen met De Schans, invoeren van een Sport- en Cultuurhopper. Zowel gericht op kinderen op de basisschool, als voor 60+’ers. In Groningen werkt dit al enige tijd en met groot succes.
 2. VZ Westerkwartier is voor behoud van waardevolle tradities. Tradities die zorgen voor het je verbonden voelen met de geschiedenis van deze gemeente. We zijn daarom ook voor het in stand houden van het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasvuren, het afsteken van siervuurwerk en het carbid schieten op Oudjaarsdag. Veranderingen zullen we alleen steunen als ze vanuit de bevolking zelf komen en er ruim draagvlak voor is.
 3. Een belangrijk onderdeel van onze cultuur in het Westerkwartier is die van de Molukse gemeenschap en haar geschiedenis. VZ steunt initiatieven om hier meer aandacht voor te vragen en te krijgen.
 4. VZ Westerkwartier wil de musea en theaters in onze gemeente blijven ondersteunen. Zowel met kennis, kunde als middelen.

Wonen in het Westerkwartier

 1. Er wordt druk gewerkt aan een nieuwe, totaal overkoepelende omgevingsvisie (inclusief woningbeleid). Hier willen we ook het afschaffen van de diensten van adviesorganisaties, zoals Libau, bij betrekken. VZ vindt hun kaders te theoretisch.
 2. VZ Westerkwartier is blij met het verdwijning van de verhuurdersheffing, Dit gaat enorm helpen om de bestaande huurwoningen te verduurzamen en nieuwe sociale woningen te bouwen. We blijven voor het weglaten van de WOZ-waarde uit het Puntenstelsel Huurprijs Bepaling.
 3. VZ is voor de zelfwoonplicht. Dit is een verplichting om de woning na koop zelf te bewonen en dus niet te verhuren. Zodra we constateren dat in onze gemeente teveel woningen worden opgekocht door beleggers zullen we hierop inzetten.
 4. VZ vindt het belangrijk dat Wold en Waard toezicht houdt op de netheid van de omgeving van haar sociale huurwoningen. Ze moeten hierin een actief en zo mogelijk ondersteunend beleid voeren. Verloedering kan ook een signaal zijn van andere problemen.
 5. Er komen betaalbare woningen voor starters en senioren. VZ wil een norm voor bouw Sociale koopwoningen en Sociale huurwoningen bij woningbouwplannen VZ wil verder voldoende woningen voor jongeren en senioren op het platteland.
 6. In de dorpen worden leegkomende kantoor- en winkelpanden en schoolpanden, zoveel mogelijk verbouwd tot woningen en/of appartementen.
 7. Bij woonwijken streven we naar het door elkaar heen bouwen van woongelegenheden. Op deze manier wordt volgens VZ de saamhorigheid vergroot. Een mooi voorbeeld die ook in onze nieuwe gemeente zal passen is een project zoals Droomwonen te Opende.

Betaalbare gemeente

VZ maakt zich zorgen over de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Westerkwartier hoort hiermee landelijk bij de duurdere gemeenten. We zijn dan ook zeer kritisch op verdere verhogingen. Nieuwbouwplannen en dure klimaatplannen zullen we zeer kritisch beoordelen. Financiering moet zoveel mogelijk gedekt worden door Rijksbijdragen en niet door het verhogen van de lokale lasten.

Contact met de gemeente

 1. VZ Westerkwartier staat voor een bereikbare gemeente die dichtbij haar inwoners staat. Daarom wil VZ dat de gemeente niet alleen digitaal goed bereikbaar is, maar dat ook persoonlijk contact mogelijk is. Wij pleiten voor ruime openingstijden bij plaatselijke loketten waar inwoners ook zonder afspraak terecht kunnen. VZ wil om die reden ook dat er steunpunten blijven bestaan in de voormalige gemeenten.
 2. De gemeente dient laagdrempelig te zijn bij contact met inwoners. Dat wil zeggen begrijpelijke taal en heldere antwoorden. Ook houdt dit in dat de gemeente digitaal toegankelijk en gebruiksvriendelijk moet zijn. Wij juichen in onze gemeente kleinschalig denken toe, de menselijke maat staat voorop en niet de letter van de wet.
 3. VZ ziet graag dat de gemeente aanwezig is in de dorpen. Dorpswethouders en leefbaarheidsfunctionarissen passen in dit plaatje. Wel zien wij graag dat de zichtbaarheid van deze ambtenaren in de dorpen wordt vergroot.

Overlast en handhaving

 1. VZ Westerkwartier maakt zich hard voor een veilige gemeente. Graag zien wij cameratoezicht op plekken waar inwoners veel overlast ervaren en in winkelgebieden. Cameratoezicht werkt preventief en voorkomst ernstige overlast. Preventief werkt ook de inzet van wijkagenten, die zichtbaar en benaderbaar zijn voor onze inwoners.
 2. VZ Westerkwartier wil dat het politiebureau in Leek weer bemand wordt, zodat inwoners daar terecht kunnen met klachten, meldingen en aangiftes. Ook moet het mogelijk zijn, als maatwerk vereist is, dat agenten bij burgers thuis komen om aangiftes op te nemen.
 3. Om het belang van handhaving en veiligheid te benadrukken mag de politie haar successen delen met de samenleving, vindt VZ Westerkwartier. Zichtbaar resultaat in de handhaving geeft de burger vertrouwen en stimuleert mensen om aangifte te blijven doen bij misstanden.
 4. Op wegen en in dorpen waar de maximum snelheid vaak wordt overtreden moet vaker controle plaatsvinden.
 5. VZ Westerkwartier is scherp op plattelandscriminaliteit. Drugscriminelen die in het Westerkwartier schuren en loodsen ombouwen tot drugslabs moeten geen kans krijgen. Ook wil VZ Westerkwartier
 6. drugsgebruik onder jongeren aanpakken. Dit willen wij doen door middel van bewustwordingscampagnes en het actief aanspreken van drugsgebruikende jongeren door boa’s en jongerenwerkers.

Milieu, klimaat en afval

 1. VZ is tegen zonne- en windparken in ons mooie natuurlandschap of op landbouwgrond. Eerst zon op dak, wind kan eventueel op zee.
 2. 2. Kernenergie is een CO2-neutrale en veilige energiebron. Noodzakelijk voor een structurele en betaalbare energieproductie, zonder verdere aantasting van ons mooie landschap.
 3. De energietransitie moet voor elke inwoner financieel en qua kennis te behappen zijn. De gemeente moet niet alleen komen met een informatieloket, maar ook met boter bij de vis. Zonder
 4. een betaalbare energietransitie haken mensen af en is de transitie onbereikbaar.
 5. VZ wil het nemen van isolatie- en verduurzamingsmaatregelen stimuleren, waar mogelijk in coöperatieve vorm.
 6. Het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland en bij bedrijfsterreinen moet worden aangepast en verbeterd, zodat bedrijven, boeren en burgers volop de daken vol kunnen leggen met zonnepanelen en in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.
 7. VZ wil opkomen voor behoud en waar mogelijk meer groen in onze gemeente. Zo willen we bij (her-)inrichting van gebieden meer aandacht voor de inpassing van groen. We zien graag dat er meer ruimte komt voor moes- en volkstuinen, voedselbosjes, natuurzones en schooltuinen.
 8. De gemeente Westerkwartier heeft een afvalscheiding aan de bron gecombineerd met een Diftar-betalingssysteem. VZ ziet dat we helaas te maken hebben met hoog oplopende afvalkosten. We willen daarom het Diftar-systeem nog eens kritisch tegen het licht houden.
 9. Bermen en groenstroken in beheer van de overheid, worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt alleen gemaaid waar dit strikt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. De gemeente zaait bermen in met bloemrijke inheemse mengsels om de biodiversiteit te vergroten.

Verkeer en vervoer

 1. Volgens VZ moet mobiliteit samen gaan met veiligheid. We willen daarom veilige fietspaden, met duidelijke lijnen tussen snel en gewoon fietsverkeer. Deze fietspaden moeten lopen tussen de dorpen in de gemeente en richting de steden Drachten en Groningen.
 2. Voor een gemeente met 41 kernen is het een uitdaging om overal goed openbaar vervoer aan te kunnen bieden. Naast openbaar vervoer kennen we in de gemeente deur-tot-deur vervoer. Regiotaxi Nuis voert dit uit in het WMO- en leerlingenvervoer. Vanaf 2030 zal er een grote toename in de groep 80-jarigen zijn. Om te zorgen dat het Wmo-vervoer voor iedereen betaalbaar blijft, wordt onderzocht of het openbaar vervoer voor een deel van deze groep inwoners een extra mogelijkheid is.
 3. Leek kent Ouderenvervoer gerund door vrijwilligers en zonder gemeentelijke subsidie. VZ vind dit deur-tot-deur vervoer een mooi initiatief en wil dit behouden. Mogelijk kan dit als burgerinitiatief ook in andere grotere kernen zoals Zuidhorn, Aduard , Marum en Grootegast opgestart worden. We willen via goedkope leningen via de gemeente aanschaf elektrisch aangedreven voertuigen mogelijk maken.

Asielbeleid en integratie

 1. Mensen waarvan het duidelijk is dat ze op de vlucht zijn voor oorlogen of van wie hun leven en/of dat van gezinsleden ernstig wordt bedreigd, zijn welkom in Nederland. Dit voor de tijd die daarvoor nodig is. VZ heeft een voorkeur voor opvang in de eigen regio.
 2. VZ is tegen vestiging van een asielzoekerscentrum in de gemeente, tenzij er een breed draagvlak voor is.
 3. VZ Westerkwartier is blij met de nieuwe wet inburgering. De marktwerking heeft bij de inburgering aantoonbaar gefaald. VZ is voorstander om de inburgering en taalcursussen uit te besteden aan de ROC’s.
 4. Arbeidsmigranten moeten wat VZ betreft kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een veilige onderkomen hebben.