VZ werkt aan de veiligheid en leefbaarheid voor jouw gezin in het Westerkwartier.

Steun VZ. Word nu lid!

Veiligheid, zorg en samenleven

Is jouw dorp veilig? Of vind jij dat er iets moet veranderen? Werk samen met ons aan veiligheid en leefbaarheid. We vinden het allemaal belangrijk. Nu is het tijd om iets te doen.

Werk, opleiding en inkomen

Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen. Ongeacht leeftijd of niveau. Juist daarom moet er extra focus zijn op scholing, taalonderwijs en ontwikkeling. Zo groeien we samen door!

Sport en cultuur

De kracht van delen en verbinden via sport en cultuur in een uitdagende en plezierige setting is waar we spelenderwijs het maximale uit onszelf halen. Dat is van vitaal belang voor onze sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid. Een gezond lichaam, een gezonde geest, een gezonde samenleving.

De landelijke partijen doen NIETS aan de leefbaarheid in het Westerkwartier.

VZ is de enige ├ęchte lokale partij. Vertegenwoordigd door inwoners van het Westerkwartier.

Mensen die u kent uit uw eigen dorp. Westerkwartier(ders) met een lokaal hart, die betrokken zijn en de kansen en uitdagingen van onze regio kennen.

Automobilisten, fietsers en voetgangers

 1. Volgens VZ moet mobiliteit samen gaan met veiligheid. We willen daarom veilige fietspaden, met duidelijke lijnen tussen snel en gewoon fietsverkeer. Deze fietspaden moeten lopen tussen de dorpen in de gemeente en richting de steden Drachten en Groningen.
 2. Voor een gemeente met 41 kernen is het een uitdaging om overal goed openbaar vervoer aan te kunnen bieden. Naast openbaar vervoer kennen we in de gemeente deur-tot-deur vervoer. Regiotaxi Nuis voert dit uit in het WMO- en leerlingenvervoer.
 3. Het Westerkwartier is een relatief groot gebied. De auto is dan ook voor veel inwoners een belangrijk vervoersmiddel. Investeringen in fietspaden vinden we belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van investeringen in autowegen.
 4. VZ is blij met de aangenomen verkeersvisie. We geloven in de noodzaak van de aanleg westelijke rondweg om Leek en voor een goede verbinding tussen Nieuwklap (bij Aduard) en de A7 (bij Westpoort).
 5. Het Westerkwartier mist een tweede , snelle spoorverbinding met de rest van Nederland. In plaats van de Lelylijn pleiten we voor de aanleg van de Frisialijn. Deze doet meer recht aan de ontsluiting per spoor van het Noorden.

Onderwijs in het Westerkwartier

 1. Het Westerkwartier kent een ruim aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Deze willen wij behouden en ervoor zorgen dat leerlingen, vaak jongeren, passend onderwijs krijgen binnen de gemeentegrenzen.
 2. VZ vindt de aanwezigheid van bibliotheken belangrijk voor de leefbaarheid, het vergroten van de digitale kennis en de taalontwikkeling. VZ vindt daarom dat de huidige voorzieningen niet verder ingekrompen mogen worden. We zijn daarom ook tegen de voorgenomen sluiting van de bibliotheken in Aduard en Oldehove.
 3. Het Taalhuis is een belangrijke voorziening die laaggeletterdheid bij inwoners helpt voorkomen of te verbeteren. Deze Taalhuizen in onze gemeente, vaak te vinden in bibliotheken, moeten blijven bestaan.
 4. Om de leefbaarheid en het onderwijs te behouden in onze kleinere dorpskernen, wil VZ Westerkwartier dat kleine scholen in deze dorpen openblijven.
 5. VZ Westerkwartier wil de vrijwillige ouderbijdrage op scholen afschaffen. Deze bijdrage heeft er in het verleden voor gezorgd dat kinderen van ouders die de bijdrage niet betaalden werden uitgesloten van uitjes en activiteiten. Dat mag niet meer! En om dit kracht bij te zetten wil VZ de vrijwillige ouderbijdrage, die zorgt voor scheve verhoudingen, in zijn geheel afschaffen.
 6. Meer bewegen en gezond voedsel zijn essentieel in het onderwijs. VZ Westerkwartier is voorstander van meer bewegen op basisscholen en lessen over lokaal geproduceerd en gezond voedsel. Bezoeken aan boerenbedrijven en een gezamenlijke gezonde middaglunch op school juichen wij toe.
 7. De gemeente is verantwoordelijk voor benodigde nieuwbouw van goede schoolgebouwen. De scholen zelf zijn verantwoordelijk voor het plegen van onderhoud. VZ zal aangevraagde nieuwbouwplannen kritisch beoordelen, om zo te voorkomen dat inwoners te maken krijgt met een onnodige OZB-verhoging.

Overlast en handhaving

 1. VZ Westerkwartier maakt zich hard voor een veilige gemeente. Graag zien wij cameratoezicht op plekken waar inwoners veel overlast ervaren en in winkelgebieden. Dit werkt preventief en voorkomst ernstige overlast. Preventief werkt ook de inzet van wijkagenten, die zichtbaar en benaderbaar zijn voor onze inwoners.
 2. Op wegen en in dorpen waar de maximum snelheid vaak wordt overtreden moet vaker controle plaatsvinden
 3. VZ Westerkwartier is scherp op plattelandscriminaliteit. Drugscriminelen die in het Westerkwartier schuren en loodsen ombouwen tot drugslabs moeten geen kans krijgen. Ook wil VZ Westerkwartier drugsgebruik onder jongeren aanpakken. Dit willen wij doen door middel van bewustwordingscampagnes en het actief aanspreken van drug gebruikende jongeren door boa’s en jongerenwerkers.

Het westerkwartier voor gezinnen

Hoe ziet jouw toekomst in het Westerkwartier er uit? Zie jij jezelf bijvoorbeeld oud worden in het Westerkwartier? En is het Westerkwartier een veilige plek voor jouw kinderen? Wordt er genoeg geïnvesteerd in de samenleving en de ontwikkeling van onze jeugd? Kies voor een veilige en zorgzame samenleving met oog voor de ontwikkeling en veilige omgeving voor onze dierbaren.

Wonen in het Westerkwartier

 1. Er wordt druk gewerkt aan een nieuwe, totaal overkoepelende omgevingsvisie (inclusief woningbeleid). Hier willen we ook het afschaffen van de diensten van adviesorganisaties, zoals Libau, bij betrekken. VZ vindt hun kaders te theoretisch.
 2. VZ Westerkwartier is blij met het verdwijning van de verhuurdersheffing, Dit gaat enorm helpen om de bestaande huurwoningen te verduurzamen en nieuwe sociale woningen te bouwen. We blijven voor het weglaten van de WOZ-waarde uit het Puntenstelsel Huurprijs Bepaling.
 3. VZ is voor de zelfwoonplicht. Dit is een verplichting om de woning na koop zelf te bewonen en dus niet te verhuren. Zodra we constateren dat in onze gemeente teveel woningen worden opgekocht door beleggers zullen we hierop inzetten.
 4. VZ wil in samenwerking met onder andere woningbouwcorporaties de ontwikkeling van flexwonen in onze gemeente stimuleren. Niet in de plaats van permanente nieuwbouw, maar als aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Wat VZ wil is verspreid over de hele gemeente in recordtempo 150 woningen bouwen die evenredig worden verdeeld over autochtone starters die al lang op een wachtlijst staan én statushouders.
 5. VZ vindt het belangrijk dat Wold en Waard toezicht houdt op de netheid van de omgeving van haar sociale huurwoningen. Ze moeten hierin een actief en zo mogelijk ondersteunend beleid voeren. Verloedering kan ook een signaal zijn van andere problemen.
 6. Er komen betaalbare woningen voor starters en senioren. VZ wil een norm voor bouw Sociale koopwoningen en sociale huurwoningen bij woningbouwplannen VZ wil verder voldoende woningen voor jongeren en senioren op het platteland, daar waar daar vraag naar is.
 7. Er wordt eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/dorpen gebouwd. Zo worden vruchtbare landbouwgrond en het unieke cultuurlandschap en de biodiversiteit op het platteland behouden. Pas als binnendorps bouwen niet afdoende blijkt, wordt er gebouwd om de kernen heen.
 8. In de dorpen worden leegkomende kantoor- en winkelpanden en schoolpanden, zoveel mogelijk verbouwd tot woningen en/of appartementen.
 9. Met de aanwezigheid van het prachtige MFC De Molenstreek in Zevenhuizen willen we de sportzaal "de Til" slopen zodat er plaats komt voor betaalbare, sociale koopwoningen voor starters uit het dorp Zevenhuizen.
 10. Bij woonwijken streven we naar het door elkaar heen bouwen van woongelegenheden. Op deze manier wordt volgens VZ de saamhorigheid vergroot. Een mooi voorbeeld die ook in onze nieuwe gemeente zal passen is een project zoals Droomwonen te Opende.

Fysiek en digitaal contact met de gemeente

VZ Westerkwartier staat voor een bereikbare gemeente die dichtbij haar inwoners staat. Daarom wil VZ dat de gemeente niet alleen digitaal goed bereikbaar is, maar dat ook persoonlijk contact mogelijk is. Wij pleiten voor ruime openingstijden bij plaatselijke loketten waar inwoners ook zonder afspraak terecht kunnen. VZ wil om die reden ook dat er steunpunten blijven bestaan in de voormalige gemeenten.

Zorgen over een betaalbare samenleving

VZ maakt zich zorgen over de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Westerkwartier hoort hiermee landelijk bij de duurdere gemeenten. We zijn dan ook zeer kritisch op verdere verhogingen. Nieuwbouwplannen en dure klimaatplannen zullen we zeer kritisch beoordelen. Financiering moet zoveel mogelijk gedekt worden door Rijksbijdragen en niet door het verhogen van de lokale lasten voor onze.

Asielbeleid en integratie

 1. Mensen waarvan het duidelijk is dat ze op de vlucht zijn voor oorlogen of van wie hun leven en/of dat van gezinsleden ernstig wordt bedreigd, zijn welkom in Nederland. Dit voor de tijd die daarvoor nodig is. VZ heeft een voorkeur voor opvang in de eigen regio.
 2. VZ is tegen vestiging van een asielzoekerscentrum in de gemeente, tenzij er een breed draagvlak voor is.
 3. VZ Westerkwartier is blij met de nieuwe wet inburgering. De marktwerking heeft bij de inburgering aantoonbaar gefaald. VZ is voorstander om de inburgering en taalcursussen uit te besteden aan de ROC’s.
 4. Arbeidsmigranten moeten wat VZ betreft kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een veilige onderkomen hebben.

Zorgzame Gemeente

 1. VZ Westerkwartier staat voor een zorgzame samenleving en gemeente. Centraal staat zorg op maat en dichtbij huis.
 2. Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Zij dienen daarom goed ondersteunt te worden in hun draaglast voor een naaste. Cliëntondersteuners kunnen daarbij helpen en mantelzorgers de aandacht en erkenning geven die zij verdienen.
 3. VZ Westerkwartier is voorstander van zogenoemde zorgregisseurs. Bij gezinnen waar meerdere zorgvragen zijn, zorgt de zorgregisseur ervoor dat alle zorg op maat wordt geleverd. Zij zijn het contact van het gezin met uiteenlopende zorgvragen. Dit voorkomt dat inwoners contact moeten hebben met verschillende zorgaanbieders en het overzicht verliezen.
 4. De gemeente Westerkwartier hanteert minimaregeling om armoede in onze gemeente te bestrijden. Denk daarbij aan regeling voor inwoners die leven onder een inkomen van 130% van de bijstandsnorm. VZ Westerkwartier wil deze in stand houden. Ook de bijzondere bijstand, waarbij inwoners extra of bijzondere kosten kunnen betalen wil VZ in stand houden.
 5. VZ Westerkwartier vindt dat mensen met schulden goed geholpen moeten worden. Het onder bewind plaatsen van inwoners draagt hier niet in bij. Daarom is VZ geen voorstander van dubieuze bewindvoerderskantoren die inwoners begeleiden. Alleen de Gemeentelijke Krediet Bank dient dit uit te voeren in onze gemeente.
 6. Nog liever ziet VZ dat schuldvorming vroegtijdig wordt gesignaleerd en inwoners bij de gemeente aankloppen voor hulp voordat de problemen en de schulden hoog zijn. Voorlichting over schuldsignalering en samenwerking met de Nederlandse Schulhulproute moeten het aantal mensen met schulden in onze gemeente verminderen.

Milieu, klimaat en afval

 1. VZ is tegen zonne- en windparken in ons mooie natuurlandschap of op landbouwgrond. Eerst zon op dak, wind kan eventueel op zee.
 2. Kernenergie is een CO2-neutrale en veilige energiebron. Noodzakelijk voor een structurele en betaalbare energieproductie, zonder verdere aantasting van ons mooie landschap.
 3. De energietransitie moet voor elke inwoner financieel en qua kennis te behappen zijn. De gemeente moet niet alleen komen met een informatieloket, maar ook met boter bij de vis. Zonder een betaalbare energietransitie haken mensen af en is de transitie onbereikbaar.
 4. VZ wil het nemen van isolatie- en verduurzamingsmaatregelen stimuleren, waar mogelijk in coöperatieve vorm.
 5. Het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland en bij bedrijfsterreinen moet worden aangepast en verbeterd, zodat bedrijven, boeren en burgers volop de daken vol kunnen leggen met zonnepanelen en in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.
 6. VZ wil opkomen voor behoud en waar mogelijk meer groen in onze gemeente. Zo willen we bij (her-)inrichting van gebieden meer aandacht voor de inpassing van groen. We zien graag dat er meer ruimte komt voor moes- en volkstuinen, voedselbosjes, natuurzones en schooltuinen.
 7. De gemeente Westerkwartier heeft een afvalscheiding aan de bron gecombineerd met een Diftar-betalingssysteem. VZ ziet dat we helaas te maken hebben met hoog oplopende afvalkosten. We willen daarom het Diftar-systeem nog eens kritisch tegen het licht houden.
 8. We zijn ervoor om met de boeren te overleggen om hun bermen, groenstroken en akkerranden in te zetten om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen. Als het nodig is willen we de boeren hiervoor financieel compenseren.
 9. Bermen en groenstroken in beheer van de overheid, worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt alleen gemaaid waar dit strikt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. De gemeente zaait bermen in met bloemrijke inheemse mengsels om de biodiversiteit te vergroten.

Leefbaarheid

 1. VZ Westerkwartier wil de huidige voorzieningen in onze dorpen behouden en de leefbaarheid vergroten. Dat is maatwerk, waarvoor de gemeente leefbaarheidsfunctionarissen kan inzetten. Wij zien deze functionarissen graag vaak én zichtbaar in onze dorpen.
 2. Om de leefbaarheid in kleine dorpen te vergroten wil VZ Westerkwartier de dorpshuizen vrijstellen van OZB. Het geld dat in het dorp blijft kan aangewend worden voor activiteiten die de leefbaarheid vergroten.
 3. Toegankelijkheid is belangrijk in de breedste zin van het woord. Zowel voor ouderen als mensen met een beperking moet er continu aandacht zijn voor de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van openbare voorzieningen, publieke gebouwen en begraafplaatsen. Ook dienen de geleidelijnen in de gemeente obstakelvrij te zijn én te blijven.
 4. VZ is blij met de inzet van de sociaal werkers van De Schans. VZ is van mening dat er aanvullende ook behoefte is aan een ouderenwerker. Nederland maakt de komende tijd een sterke vergrijzing door. Een aanspreekpunt bij De Schans die samenwerkt met onder meer ouderenorganisaties en Biblionet kan helpen bij het laten meedoen van de ouderen.
 5. VZ is blij met de in 2021 aangenomen nieuwe visie Openbare Ruimte. Te lang heeft de aanpak van onkruid langs onze wegen, paden en perken op een te laag pitje gebrand. We willen meer inzetten op onkruidverwijdering in de openbare ruimte. Dit zorgt voor de beleving van een nette (leef)omgeving en helpt mee aan het voorkomen van verloedering.