volg ons
deel deze pagina

Moeite met lezen?

Download dan onze partijpunten in eenvoudige taal.

Samen met u bouwen wij graag verder aan een Veilig en Zorgzaam Westerkwartier

 

Hieronder ziet u waar VZ Westerkwartier voor staat:

 

1. Een persoonlijk betrokken en actieve gemeente

 • Bestaande gemeentehuizen openhouden
 • Digitale bereikbaarheid verder uitbreiden
 • Het inhuren van dure / weinig betrokken externe adviseurs / consultants en adviesbureaus beperken
 • Aanstellen van dorpscoördinatoren / wijkteams

2. Meer democratie

 • Goed luisteren naar wat er speelt binnen de samenleving
 • Gemeentelijke referenda
 • Burgerparticipatie
 • Kritische houding ten aanzien van de invloed van Brussel (EU) en de Provinciale Staten (PS)
 • Bewaken van de gestelde doelen bij gemeentelijke subsidieverstrekking

3. Openbare orde en veiligheid

 • Stoppen met aardgaswinning kleine velden. Geen fracking en verhoging opslagcapaciteit Grijpskerk en Langelo (bij Leek en Tolbert). Geen CO2-opslag in lege gasvelden
 • Meldpunt instellen voor gedupeerden mijnbouwschade
 • Meer handhaving bij snelheidsovertredingen in de kernen
 • De raad geeft aan de burgemeester duidelijke jaarlijkse meetbare doelen mee aangaande inzet van de politie voor de gemeente en controleert op de voortgang
 • Cameratoezicht waar nodig
 • Schoolzwemmen herinvoeren op basisscholen
 • Promoten aanwezigheid politiemeldpunt 144 bij het constateren van dierenleed
 • Aanpak agressieve honden en overlast hondenpoep tegengaan

4. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

 • Minder regels
 • Lokaal aanbesteden waar mogelijk
 • De gemeente betaalt de facturen van (lokale) ondernemingen binnen de afgesproken betalingstermijn
 • Ruimere openingstijden voor de lokale ondernemers
 • Aanstellen bedrijvenmakelaars / coördinatoren om meer werkgelegenheid in het Westerkwartier te creëren
 • Bij de gemeentehuizen 1 x per maand ZZP-ontmoetingslunches organiseren om de onderlinge contacten tussen de ondernemers en de lokale bestuurders te onderhouden
 • Een distributiecentrum (Trade Port Westerkwartier) opzetten, vanwaaruit (inter)nationale bedrijven hun distributie kunnen regelen
 • Overal snel en stabiel internet
 • Bestemmingsplannen ten aanzien van woon-winkelcombinaties in kleine kernen versoepelen
 • Oneerlijke concurrentie voor horecaondernemers tegengaan
 • Stimuleren samenwerking boer en natuurorganisaties
 • Circulair ondernemen ondersteunen
 • Positief over kleine EAZ-windmolens in het buitengebied (max. masthoogte 15 meter)

5. Sociale Zaken

 • Sociaal minimum verhogen
 • Eenmalige uitkering per jaar voor de minima
 • Westerkwartier-pas invoeren, waarmee de minima kortingen kunnen verkrijgen bij ondernemers in het Westerkwartier
 • Aansluiten bij SPORTHOPPER en CULTUURHOPPER van de gemeente Groningen om kortingen te verkrijgen op sport- en cultuuractiviteiten ten behoeve van de inwoners van het Westerkwartier
 • De mogelijkheid / wenselijkheid onderzoeken van de invoering INSTROOM / DOORSTROOM-banen 2.0 als ondersteuning bij onderwijs, ouderenzorg, thuiszorg en handhaving
 • Geen marktwerking in de schuldhulpverlening
 • Aandacht en verdere aanpak laaggeletterdheid steunen

6. Zorg, welzijn en gezondheid

 • Betere zorg voor onze ouderen door als gemeente bij het zorgplan Ziekenhuis aan Huis van het UMCG aan te sluiten
 • Wij staan positief tegenover medicinaal gebruik van cannabis
 • WMO-zorg mag geen verdienmodel zijn om snel rijk te worden, maar moet de mens voorop stellen in plaats van maximale winst
 • Onduidelijkheden en onnodige wachttijden bij urgente zorgvraag voorkomen
 • Een WMO-cliënt heeft altijd één vast persoon als aanspreekpunt
 • Efficiënter contact tussen huisarts en patiënt bevorderen via E-consult
 • Nieuwe welzijnspartner moet aansluiting zoeken bij de bewezen huidige succesvolle projecten zoals bijvoorbeeld het ouderenbeleid van de Schutse
 • Meer steunpunten van de bibliotheek nieuwe vorm creëren

7. Cultuur, sport en recreatie

 • Jeugddeelname aan cultuur / kunst / sport nog toegankelijker maken
 • Verlagen of afschaffen OZB voor verenigingsgebouwen voor sport en cultuur
 • Meer samenwerking tussen verenigingen / instellingen door centraal in te kopen
 • Steunt privatisering sportaccommodaties
 • Het in ere houden van ons prachtige en diverse Westerkwartier-landschap
 • Meer promotie van ons mooie landschap ter bevordering van toerisme en recreatie en aanhaken bij landelijke acties om toerisme en recreatie beter te spreiden
 • Behoud en respect voor onze traditities, zoals het Sinterklaasfeest, carbidschieten en paasvuren

8. Onderwijs

 • In overleg met scholen, ouders en politie streng toezicht houden op activiteiten loverboys, drugsgebruik en -handel
 • Onderzoek en waar nodig onderhoud en herstel van slechtwerkende ventilatie binnen scholen
 • Onderzoek naar groter gevoel van onveiligheid bij VMBO-scholen ten opzichte van de rest van het voortgezet onderwijs
 • Bijdrage leveren aan praktijkonderwijs, zoals bij Terra Oldekerk
 • Geld besteden aan onderwijs en niet aan dure interim-managers
 • Daar waar mogelijk behoud van scholen in kleine kernen

9. Asielbeleid en integratie

 • Stoppen met de marktwerking bij de inburgering en taalcursussen van statushouders
 • Stoppen met inburgeren van statushouders die hier al geïntegreerd zijn
 • Bouwen van tijdelijke huisvesting mogelijk maken ter voorkoming van verder oplopende wachtlijsten voor inwoners Westerkwartier voor een sociale huurwoning
 • Geen grote AZC’s in kleine kernen en eventuele vestigingslocatie vaststellen na volksraadpleging

10. Milieubeheer

 • Nuchtere aanpak duurzaam energiegebruik / -winning in het Westerkwartier
 • Stimuleren isolatiemaatregelen / aanbrengen zonnepanelen / zonneweides, zo mogelijk in coöperatieve vorm. Wij juichen initiatieven zoals in Oostwold toe
 • Voortzetting van het huidige afvalverwerkingsbeleid
 • Waterbeheer (bijvoorbeeld het grondwaterpeil) op een manier waar de gebruiker zich in kan vinden
 • Onkruidverwijdering en straatvegen verdient meer aandacht

11. Verkeer en vervoer

 • Mobiliteit en bereikbaarheid moet samen gaan met Veiligheid
 • We willen een veilige weg langs het Van Starkenborgkanaal met vangrail
 • In samenwerking met de provincie zorgen voor een goede verbinding tussen Nieuwklap (bij Aduard) en de A7 (bij Westpoort), waarmee Zuidhorn, Aduard en het Middaghumsterland beter ontsloten worden
 • Wij zijn voorstander van een westelijke rondweg om Leek
 • Zorgen voor veilige fietspaden tussen de dorpen
 • Betere en voldoende fietsenstallingen bij bushaltes
 • Per school de verkeersveiligheid beoordelen en waar nodig verbeteren
 • Geen geldverspilling aan hele dure nieuwe fietsverbindingen (zogenaamde fietssnelwegen)
 • Aansluiting fietsverbinding Leek – Drachten op fietsroute Groningen - Leek
 • Initiatieven toejuichen om de zuiderzeelijn (een snelle verbinding met de randstad) alsnog mogelijk te maken

12. Ruimtelijke ordening en woningbeleid

 • Als gevolg van de nieuwe omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd zorgen voor minder regelgeving en minder stringente voorschriften
 • Daarmee ook minder regelgeving en minder stringente voorschriften toepassen
 • Afschaffen Libau-bemoeienis
 • Soepele en snelle vergunningverlening voor kangoeroe-woningen en noodzakelijke voorzieningen bij ernstige ziekte of invaliditeit
 • Afschaffing verhuurdersheffing sociale woningbouw en weglaten WOZ-waarde uit puntenstelsel huurprijsbepaling
 • Geen windmolenparken. Die moeten wat VZ Westerkwartier betreft op zee gebouwd worden
 • Woningbouw kleine kernen via uit- en inbreiding toestaan en stimuleren
 • Omstandigheden scheppen waardoor er meer kan worden gebouwd voor ouderen (om doorstroming mogelijk te maken en de wens om kleiner / goedkoper te gaan wonen te kunnen realiseren, zie het project Droomwonen in Opende)
 • Aandacht voor starters op de woningmarkt
 • Aanstellen ombudsman / -vrouw als adviseur voor inwoners van het buitengebied ten aanzien van bedrijvigheid, asbestproblematiek, windmolens, zonnepanelen, verbouw, etc.
 • Zoeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden van bedrijven of particulieren met plannen