volg ons
deel deze pagina

Wat denken wij van de perspectiefnota 2022-2025

Voor de zomervakantie is er altijd het politieke hoogtepunt van de Jaarstukken, Bestuursrapportage en Perspectiefnota. Dat gaat er vooral over wat we als gemeente willen gaan doen met ons geld de komende jaren. Iedere partij in de raad krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en aan te geven wat ze graag anders zien of wat ze goed vinden. Natuurlijk hebben wij als VZ Westerkwartier goed gekeken deze plannen. Dit zijn grote zaken. Elke stap die je bij het ene potje maakt, heeft gevolgen voor een ander potje. Want uiteindelijk is "de grote pot met geld" niet onuitputtelijk. In dit bericht willen we graag puntsgewijs vertellen wat wij vinden van de plannen. Voor het uitgebreide verhaal én de perspectiefnota verwijzen we graag naar de bijlagen.

----------------------------------------------

De perspectief nota. Perspectief bieden in onzekere tijden.

 

Hieronder de punten in het kort waar wij wat van vinden. Zaken die van belang zijn bij het voorbereiden en maken van de begroting voor 2022.

 

1. VZ vraagt aan het college wat hun bedoeling is van het ”Corona Herstelplan”. Wat het kost en welke toegevoegde waarde het college in een dergelijk plan ziet.

2. Wij zijn benieuwd naar de werkdruk die het college ervaart.

3. VZ maakt zich zorgen over de gaswinning uit de kleine velden, de plannen voor het fracken bij Pieterzijl en de gevolgen van de gasopslag in het Norgerveld en de gasopslag bij Grijpskerk. Gezamenlijk met onder meer GroenLinks wordt daarover een motie ingediend.

4. De verkeersvisie verdiend aandacht en moet met spoed door de raad aangenomen worden teneinde wat betreft wegen en fietspaden verder te kunnen.
5. VZ maakt zich zorgen over de uitbreiding van de rioolwaterzuivering bij de Gaarkeuken en het betrekken van de omwonenden hierbij.

6. Wij vinden het belangrijk dat onze scholen aan de vastgestelde ventilatienorm voldoen. Daarnaast willen we zorgvuldig met uitgaven voor nieuwbouw omgaan. Situaties zoals bij De Wolborg in Grootegast moeten worden voorkomen. 10 jaar geleden werd er voor enkele miljoenen geïnvesteerd in de gebouwen en nu vertrekt men naar Oldekerk. Onze inwoners mogen niet de kosten betalen van onnodige investeringen.
7. VZ is van mening dat geld bestemd voor de zorg ook bij de zorg terecht moet komen en niet in de handen van handige zakkenvullers (zorgcowboys). Gezamenlijk met andere partijen wordt het college gevraagd te onderzoeken hoe men de winstmarge van deze organisaties/instellingen aan banden kan leggen.

Ook zou het college moeten kijken naar mogelijkheden de vorig jaar gedane belofte 1,4 miljoen te bezuinigen op het sociaal domein alsnog te realiseren in 2022. Het college zegt dit onmogelijk te kunnen doen. Wij zien wel mogelijkheden die zeker niet ten koste van de zorg gaan.

8. VZ wil betaalbare KOOPwoningen voor starters. In Zaandam heeft men daar een prachtige oplossing voor ontwikkeld. Het college moet daar ook in ons Westerkwartier mee bezig.

9. VZ vraagt speciale aandacht voor het Dorpshuis in Doezum. In tegenstelling tot sommige andere dorpen is hier een geringe bijdrage door de gemeente geleverd. Het dorpshuis moet er volwaardig komen daarom een oproep aan het college hier mogelijkheden voor te zoeken.

10. Zevenhuizen; u kunt op ons rekenen. GEEN koffieshop in Zevenhuizen en ook niet in andere delen van Het Westerkwartier.

 

Dank u.

 

Namens de gehele fractie van VZ Westerkwartier, de partij voor Veiligheid en Zorg. 

Harm Beute
Geert de Jong
Onno Koopmans
Cynthia van Putten
Ytsen van der Velde (fractievoorzitter)
Johan de Vries
En fractie-ondersteuners: Bert Knollema, Harry Rook en Thea van der Veen . 

 

----------------------------- Bijlagen-----------------------------------------

 

Hier kunt u onze gehele tekst lezen: De Algemene beschouwing perspectiefnota door VZ Westerkwartier.

Hier kunt u de perspectiefnota vinden. 

Hier kunt u de volledige jaarrekening lezen (198 pagina's) en Hier het overzicht begrotingswijzigingen (2 pagina's)

 

Bronvermelding foto's:
Cowboy op paard is van sociaalweb.nl
Luchtfoto mfc zevenhuizen is van mfc7huizen.nl/fotogalerij
Gaarkeuken en gasveld zijn door VZ zelf gemaakt.