volg ons
deel deze pagina

Pitch begrotingsvergadering 2020

Pitch Algemene Beschouwingen.

(11-11-2020)

 

Voorzitter,

Allereerst dank aan het college, de organisatie en onze inwoners voor hun bijdrage aan het tot stand komen van deze Programma begroting 2021. Er zijn een aantal zaken uit onze Algemene Beschouwingen die wij aan de orde willen stellen nu wij vanwege COVID 19 aan het besturen zijn met onzekerheid. Ik loop die puntsgewijs door:

1. Wij hebben begrepen dat binnen de organisatie inmiddels ook uitdrukkelijker aan het DICHTBIJ uit ons DNA wordt gewerkt. Graag vernemen wij van u wat hierin de stand van zaken is.

2. De gaswinning uit de kleine gasvelden baart ons zorgen vandaar de motie KLEINE GASVELDEN ZORGEN VOOR ENERGIE. DE OMGEVING DRAAGT DE GEVOLGEN met als dictum:

Roept het college op Contact te zoeken met het ministerie van economische zaken en klimaat en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn een voorziening als in Ternaard (waar het dorp € 10.000 per jaar krijgt) voor het Westerkwartier te verkrijgen,

3. Er zijn een aantal onveilige verkeerssituaties in onze gemeente bijvoorbeeld de rotonde bij de Oosterheerdstraat in Leek en kruisingen Oude Wijk en Bremerweg in Zevenhuizen. Wij verzoeken u hierin actie te ondernemen.

4. Het super draaiende LEGIO museum heeft ambities wij als gemeente ook. Wij verzoeken u als ambitieus college samen met het LEGIO museum te zoeken naar het realiseren van deze ambitie. Wij hebben dit verwoord in een motie.

5. Mevrouw Tjarda Nieuwenhuis riep ons in het raadsoverleg over de begroting op met zorg te kijken naar het muziekonderwijs en met name de belangen van de HaFaBra in het Westerkwartier. Gaat u hier met zorg mee om?

6. Wat betreft het sociaal domein spreken wij hierbij onze grote waardering uit voor de zaken die dit college al heeft aangepakt en nog op de rol heeft staan ter bestrijding van Huiselijk Geweld, Aanpak Schuldenproblemen, verbetering WMO- en Jeugdhulp. Sommige zaken kunnen goedkoper en beter daarvoor de motie met de titel: Wie mag de diagnose Dyslexie stellen en een verklaring afgeven? Graag vernemen wij van het college in hoeverre de samenwerking tussen Humanitas en Schuldhulpmaatje geregeld is. Heeft de vroegsignalering resultaten opgeleverd en welke zijn dat?

7. Gaat het college gehoord hebbende de positieve ervaringen met de Schans de zichtbaarheid hiervan vergroten?

8. Ten aanzien van de RES vragen wij u speciale aandacht voor een project in de Noarlike Fryske Walden waar men collectief agrariërs helpt de stap naar duurzame energie daadwerkelijk te maken. Ziet het college ook in het Westerkwartier dergelijke initiatieven haalbaar?

Voorzitter, Ook dit laatste brengt ons dichter bij onze inwoners. Dat hebben we in ons DNA staan. Samen met onze inwoners, samen met de organisatie en de raad moeten we in deze moeilijke tijd toch doorbouwen aan ons mooie Westerkwartier.

Dank u.