volg ons
deel deze pagina

Onze kijk op de geldzaken 2021

Algemene beschouwingen begroting gemeente Westerkwartier 2021.

 

Voorzitter,

In uw voorwoord herinnert u ons met de zin “Besturen met onzekerheid” nog even aan de perspectief nota en u memoreert aan de uitspraak van minister Hoekstra “sturen in de mist”. Beide uitspraken blijven de komende tijd actueel. Zolang COVID 19 zich manifesteert blijven wij in onze organisatie te maken hebben met onzekerheden en waarschijnlijk onverwachte gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de voorgestelde begroting. Maar zoals u schrijft wij moeten onze inwoners en ondernemers perspectief bieden. Dat doet u door middel van deze begroting waarvoor wij u en de organisatie willen complimenteren. Een compliment overigens die de gehele raad toe komt maar zeker ook een aantal van onze inwoners die bij een van de raadsoverleggen hun visie en inbreng hebben laten horen.

Voorzitter, ik neem u mee door de voorliggende programma begroting.
 

Bestuur en ondersteuning.
Voorzitter, u hebt inmiddels gemerkt dat u in uw streven naar het "dichter bij onze inwoners staan" u een groot deel van deze raad aan uw zijde treft. Het initiatief "Dichtbij" van 3 fracties uit deze raad wordt inmiddels door bijna alle fracties gedeeld. Wij hebben begrepen dat binnen de organisatie inmiddels ook aan dat DICHTBIJ wordt gewerkt. Graag vernemen wij van u hoe wij daarover regelmatig worden geïnformeerd en vooral wie in dit proces welke rol speelt.


Veiligheid.
Zoals bekend bevinden zich in onze gemeente een aantal zo genaamde kleine gasvelden en grenzen wij aan of hebben wij velden in onze gemeente waarin gas wordt opgeslagen. In alle gevallen is inmiddels gebleken dat dit kan leiden tot trillingen en/of bevingen die schade aanrichten aan woningen en andere bouwwerken. De ervaring leert dat gezien het ontbreken van het bewijsvermoeden het moeilijk blijkt schadevergoeding te verkrijgen. Gezien het feit dat de rijksoverheid grote waarde hecht aan het winnen van gas uit deze kleine velden en gezien de vergoedingen die in bijvoorbeeld het kleine veld Ternaard/Wierum in het vooruitzicht worden gesteld lijkt het de fractie van VZ-WK niet meer dan redelijk een dergelijke vergoeding ook in Het Westerkwartier toe te kennen. Wij roepen het college dan ook op hierin actie te ondernemen.

Wij doen dat door middel van een motie "KLEINE GASVELDEN ZORGEN VOOR ENERGIE. DE OMGEVING DRAAGT DE GEVOLGEN" met als dictum:

Roept het college op
Contact te zoeken met het ministerie van economische zaken en klimaat en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn een dergelijke voorziening als in Ternaard voor het Westerkwartier te verkrijgen, en de raad van de resultaten van dit contact op de hoogte te brengen.


Voorzitter, In het kader van veiligheid moeten wij constateren dat gelukkig een aantal drugsproductie eenheden zijn opgerold in onze gemeente. De fractie van VZ Westerkwartier zwaait dan ook lof toe aan de melders van deze illegale praktijken en aan de wijze waarop u hierin geacteerd hebt. Meerdere malen hebben wij gewezen op de komst van deze criminele praktijken en we zullen dat blijven doen totdat deze bedreigers van de volksgezondheid afhaken. U gaat de Boa capaciteit uitbreiden. Gehoord de ervaringen van Boa’s is de vraag hoe u deze medewerkers gaat faciliteren immers steeds meer blijkt dat respect voor deze handhavers in veel gevallen ver te zoeken is.

Verkeer en vervoer.
Voorzitter, wij zijn bijzonder ingenomen met de plannen voor de fietssnelweg Leek-Groningen en het vrij liggende fietspad langs de Kokswijk bij Zevenhuizen. Dank aan het college voor de daarin genomen moeite. Zorgen maken wij ons over de verkeerssituatie in Leek bij de rotonde bij de Oosterheerdstraat en oversteek richting de RABO bank dat geldt ook voor de kruisingen Oude Wijk en de Bremerweg. Graag vernemen wij van het college of zij bereid is met belanghebbende naar een oplossing van deze problemen te zoeken. Onder dit programma gaat u ook zorgen voor een schone en nette leefomgeving. Ziet u vanuit dit doel ook een mogelijkheid de woningbouwcoöperaties in onze gemeente aan te sporen de in hun bezit zijnde tuinen op een goede manier te onderhouden zodat ook dat schoon en netjes is.
 

Economie, sport, cultuur en recreatie.
Voorzitter, terecht kwalificeert u onze gemeente als belangrijk op het terrein van Recreatie en Toerisme. In dit kader vragen wij u naast de aandacht voor alle prachtige musea in onze gemeente aandacht voor het LEGIO museum wat zich vanaf 2016 heeft ontwikkeld tot een museum met een bezoekersaantal van 20.000 per jaar en een potentieel wat volgens onderzoek zeker het dubbele kan zijn. Het LEGIO museum biedt ruim meer mogelijkheden dan tot nu toe uitgevoerd. Zo zijn er plannen een unieke educatief-recreatieve voorziening voor Noord- Nederland te ontwikkelen. Ook ziet men mogelijkheden te voldoen aan de vraag uit het dorp in een deel van de gebouwen een dorpshuisachtige functie te creëren. Een belemmering bij deze plannen is het feit dat de gebouwen niet in eigendom zijn. Een oproep aan u om met hen in gesprek te gaan om mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

Wij dienen daarvoor de motie MUSEUMPLEIN GROOTEGAST in. Het dictum daarvan luidt:

Verzoek het college:
In overleg te gaan met de initiatiefnemers en met hen te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn de beoogde plannen te realiseren.


Voorzitter, tijdens het raadsoverleg waarin onze inwoners hun mening konden geven heeft Mevrouw Tjarda Nieuwenhuis een woord van waarschuwing geuit. Wij vragen u uitdrukkelijk deze waarschuwing in acht te nemen bij uw voorbereidingen te komen tot een breed kunstencentrum. Kunt u ons dat toezeggen?


Sociaal domein.
Voor VZ een zeer belangrijk programma. Het is het programma waar veruit het grootse deel van onze begroting naar toe gaat. Voor een groot deel ook helemaal terecht. De partij voor Veiligheid en ZORG heeft immers als missie een samenleving te realiseren waar elk individu zich veilig kan ontplooien en waar er naar iedereen wordt omgekeken en wanneer nodig de juiste zorg op maat voor wordt geregeld. Voor het bereiken van de Juiste zorg bij de Juiste persoon op de Juiste tijd kunnen wat VZ betreft toch nog een paar zaken verbeterd worden. We willen via onze ACHTER en VOORUITKIJKSPIEGEL de VZ blik op de belangrijkste thema’s binnen dit programma met de raad en het college delen. Zoals we allemaal weten heeft De coronacrisis en haar noodzakelijke aanpak ook hier gevolgen. Naast gezondheids-, economische problemen zijn er ook sociale
problemen.

HUISELIJK GEWELD
Zo heeft de burgemeester al zorgen geuit over het toenemende huiselijke geweld. We hebben vernomen dat er zeer breed medewerkers getraind zijn in het snel signaleren en handelen bij aanwijzingen van huiselijk geweld. Ook is samen met andere Groninger gemeenten een speciaal actieprogramma opgezet om dit vaak verborgen geweld te bestrijden. VZ is hier erg blij mee.
 

SCHULDEN
Naast de al aanwezige en groeiende groep mensen met problematische schulden ontstaat er door de Coronacrisis een dreigende groei van mensen die door het wegvallen van hun baan of bedrijf ook in de sc hulden kunnen komen Dit vraagt volgens onze fractie ook het komend jaar alle aandacht van dit college. We hebben verder met instemming gelezen dat het college veel zaken al goed op de rit heeft. Zo wordt er goed samenwerkt met de Kredietbanken Groningen en Assen en voor ZZ-pers met Zuidweg en Partners. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die via Humanitas en Schuldhulpmaatje aan de slag gaan om bij schulden financieel weer orde op zaken te stellen. Een goede samenwerking met de kredietbanken vinden we belangrijk. We horen graag van de PFH hoe deze samenwerking geregeld is en wat voor plannen het college hier voor het komende jaar mee heeft.?

VZ is ook tevreden over het feit dat dit college al veel heeft georganiseerd om te komen tot een vroegsignalering bv via de woningcorporaties en energiebedrijven. Immers hoe sneller er hulp geboden kan worden hoe makkelijker de schuld op te lossen is en zaken zoals afsluiting water en energie of nog erger uithuiszetting kan
worden voorkomen. Kan de PFH ook bevestigen of deze aanpak ook succes heeft opgeleverd en hoeveel
huisuitzettingen of afsluitingen er dit jaar zijn geweest? We denken met het college dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2021 de vroegsignalering verder kan verbeteren en we zijn zeer tevreden om te vernemen dat het college zich hier al op voorbereid.

WMO
We zijn vanwege landelijke wetgeving geconfronteerd met het abonnementstarief. Dit heeft tot een stijging van de kosten aan huishoudelijke hulp geleid. Dit ligt echter buiten de mogelijkheden van dit college. VZ is tevreden met de keuze van dit college om meer in te zetten op uitbouw van algemene voorzieningen en met de keuze om zelf een Toezichthouder Kwaliteit aan te stellen. Ook het plan om scherper te gaan indiceren heeft onze
instemming.
We hebben ook gelezen dat de cliënten met een WMO-voorziening positief zijn over het contact met de gemeente. Als aandachtspunten daarbij zijn genoemd de keukentafelgesprekken en de vindbaarheid van de mogelijkheden van de Schans. Hoe gaat het college samen met de Schans de zichtbaarheid van de Schans nog
verder vergroten? Waarom laat het college na het opstarten van de zorg het initiatief voor een vervolggesprek geheel bij de zorgaanbieder of cliënt?

JEUGDZORG (met name jeugdhulp)
VZ ziet het grote belang voor onze gemeente hiervan in. Immers Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We zien echter ook de steeds maar toenemende budgetoverschrijdingen. Hier kritisch naar kijken is ook in het belang van onze inwoners. Gelukkig doet het college dit ook. Naast de focus van het college op preventie, wordt er ingezet op een Ondersteuner Jeugd en Gezin bij alle huisartsen en het verder ontwikkelen van algemene voorzieningen. Deze stappen lijken onze fractie de juiste weg.

We willen de raad en het college aandacht vragen voor nog twee zaken. Allereerst hanteren we binnen onze gemeente nog een zgn. Open Einde Regeling. Hoe nobel dit ook mag klinken toch zijn er dit jaar diverse gemeenten die hebben ingezien dat je op deze manier nooit grip zult krijgen op de steeds maar stijgende kosten. Mede op advies van diverse Rekenkamers zijn ze overgestapt op het instellen van budgetplafonds. Ook minister de Jong lijkt dit idee te omarmen. Hoe denkt het college hierover?

Als 1 van de vaak aangeboden vormen van jeugdhulp, naast vervoer, staat dyslexiebehandeling van kinderen van 7 tot 12 jaar genoemd. Sinds 2015 valt dit onder de jeugdwet en laat sinds die tijd een enorme groei aan dyslexie
behandelingen zien. De kosten per kind kan oplopen tot 4500 euro. De Inspectie van het Onderwijs stelde dat er bij een groot deel geen sprake is van dyslexie (EED), maar slechts van zwakke lees- en spellingprestaties. Een
belangrijke oorzaak hiervan kan liggen bij de gehanteerde lesmethoden op de basisscholen. Onze gemeente laat de zorgaanbieder de poortwachtersrol vervullen. Zij zijn dus verantwoordelijk voor zowel de diagnose en de
behandeling. Dit is volgens VZ niet verstandig en lijkt te veel op de bekende slager die zijn eigen vlees moet keuren. De diagnose en een af te geven dyslexie verklaring kan volgens VZ alleen maar goed beoordeeld worden
door een deskundige onafhankelijke professional.

We zullen hiervoor dan ook de volgende motie indienen: 

WIE MAG DE DIAGNOSE DYSLEXIE STELLEN EN EEN VERKLARING AFGEVEN.

Het dictum van deze motie luidt:
Dringt er bij het college op aan om alleen dan de diagnose en behandeling voor dyslexie te vergoeden als er een diagnose en dyslexieverklaring is afgegeven door een daarvoor gekwalificeerde professional zoals voorheen bij de zorgverzekeraars gebeurde. Verder om in overleg met scholen bij de aanpak van lees- en spellingsproblemen/dyslexie meer in te zetten op uitbreiding van het daarvoor bedoelde Passend Onderwijs

We stellen voor om een deel van de hiermee uitgespaarde uitgaven in te zetten om daarmee het door Humanitas aangedragen Homestart te kunnen bekostigen. We denken dat deze methode een welkome aanvulling is op het
Preventieprogramma.

Energietransitie.
Voorzitter, het komende jaar zullen we meer en meer te maken krijgen met het streven de energie transitie werden uit te rollen. Meer en meer zien we om ons heen de discussies hierover plaatsvinden. Terwijl landen om ons heen overschakelen op aardgas gaat Nederland van het gas af. De eerste aardgasvrije wijken worden geconfronteerd met problemen. Voor VZ Westerkwartier betekent de snelheid waarmee het gehele proces in gang wordt gezet een grote zorg. Naar onze mening wordt er onvoldoende gekeken naar schone alternatieven. Ook vragen wij uw aandacht voor inwoners die niet draagkrachtig genoeg zijn om een bijdrage te leveren aan de energie transitie. Hoe denkt u deze groep inwoners mee te krijgen in dit belangrijke streven naar een klimaat neutraal Westerkwartier?
In bepaalde delen van onze gemeente zien we gelukkig al veel (agrarische) bedrijven die hun daken voorzien hebben van zonnepanelen. In Fryslân zijn er in de Noarlike Fryske Walden in middels initiatieven collectief agrariërs te helpen de stap naar duurzame energie daadwerkelijk te maken. Ziet het college ook in het Westerkwartier dergelijke initiatieven haalbaar?

Voorzitter, ook dit laatste brengt ons dichterbij onze inwoners. Dat hebben we in ons DNA
staan. We begonnen er mee in deze algemene beschouwingen en VZ-Westerkwartier eindigt er mee. Samen met onze inwoners, samen met de organisatie en de raad moeten we in deze moeilijke tijd toch doorbouwen aan ons mooie Westerkwartier.

Dank u.