volg ons
deel deze pagina

Onze gedachten over de perspectiefnota 2021-2024

 

 

 

 

 

Besturen en rekenen met onzekerheden. Perspectief nota 2021- 2024.

 

 

Voorzitter,

 

De waarheid van vandaag is over enkele maanden achterhaalt. Rekenen met onzekerheden met andere woorden wat kunnen we met deze cijfers. Lastig om in deze fase een ”volwaardige” perspectief nota op te stellen.

 

Voorzitter toch is het college er in geslaagd een voorzichtig beeld te schetsen van wat ons de komende tijd te wachten staat. Dank daarvoor en met name dank aan de ambtelijke organisatie voor het opstellen van deze nota.

 

VZ Westerkwartier neemt u graag mee langs een aantal onderdelen van deze perspectief nota.

 

Sociaal Westerkwartier.

 

De ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein geven aanleiding tot een grote mate van waakzaamheid. Wij hebben als gemeente een grote verantwoordelijkheid voor de groep inwoners die het op verschillende vlakken moeilijk hebben. Gelukkig is daar zorg voor en wordt er alles aan gedaan dit zo goed mogelijk te realiseren. Terecht geeft u aan dat in deze bijzondere tijd met een pandemie waar we de uiteindelijke gevolgen nog niet van kennen, niet zeker is wat er nog op ons afkomt. Over die mogelijke gevolgen maken wij ons bezorgd. Kunnen we nog aan onze verplichtingen voldoen in de richting van de kwetsbaren in onze samenleving. Vandaar een oproep aan het college nog zorgvuldiger te opereren. Kijk rond en maak gebruik van vindingen in nadere gemeenten die er voor zorgen dat, zonder inbreuk te doen op de zorg, er bespaart kan worden. Zodat er een buffer blijft voor eventueel extra te bieden hulp. Wij roepen het college op te leren van andere gemeenten die mogelijkheden zien nog efficiënter te werken. Kijk naar gemeenten als Groningen, Lelystad, Utrecht, West Brabant West en Noard-East Fryslan. Kijk met name ook wat Humanitas voor ons kan betekenen. Wij dienen daartoe een motie in BEHOUD SOCIAAL DOMEIN. (deze staat onderaan deze tekst)

 

Ons DNA.

 

VZ Westerkwartier vraagt aandacht voor de D, het dichtbij. Dichtbij de inwoners staan. Uit de reacties van insprekers over de perspectief nota maar ook uit reactie van onze inwoners krijgen wij niet de indruk dat de organisatie hier het maximale uit haalt. Te vaak horen wij dat er op vragen en verzoeken na lange tijd of soms in het geheel niet een reactie komt. Kan het college aangeven hoe zij werkt aan het motto ”wij zijn er voor u”? Wanneer is volgens u de gemeente dichtbij??

 

COVID 19.

 

Voorzitter, wij willen niet nalaten u te complimenteren met de aanpak van de corona crisis en de gevolgen daarvan. Onze waardering gaat uit naar de gehele organisatie en haar inspanningen. Wij zien graag onze dank overgebracht aan de organisatie.

 

Degelijk Financieel.

 

U benoemt hier de plannen die er in diverse dorpen van onze gemeente zijn ten aanzien van dorpshuizen, voetbalkantines etc. Voor de leefbaarheid binnen deze gemeenschappen allemaal zaken die van groot belang zijn. Wij vragen het college in hoeverre bij de planvorming de zelfredzaamheid van de bevolking een rol speelt en hoe dit gestimuleerd wordt. Welke rol speelt onze subsidie adviseur hierin. Zijn daar resultaten van te melden. Voorbeelden van inzet van bijvoorbeeld vrijwilligers zijn er. We noemen het MFC Zevenhuizen, voetbal kantine Grootegast maar ook het Baron Theater in Opende. Met een gemeentelijke subsidie van € 0,00 en met de inzet van veel vrijwilligers tot stand gekomen. Vraag is wat doet de gemeente nu de poreuze dakpannen mogelijk tot schade kunnen leiden en vervanging dringend noodzakelijk is. Hoe genereus is de gemeente nu? Kunt u ons toezeggen dat u in overleg met het voor onze gemeente unieke theater komt tot een goede oplossing, wellicht gebruik makend van SDE subsidie en of een renteloze lening? In hoeverre wordt er door de gemeente gewerkt aan het binnenhalen van NPG gelden. Immers een deel van onze gemeente valt ook onder de categorie van gebieden die getroffen zijn door aardbevingen.

U schetst ons drie scenario’s wanneer het over onze financiën gaat. VZ Westerkwartier kiest voor het realistische scenario zoals u dat schetst. En wij wachten af wat er vanuit Den Haag nog onze richting uitkomt, of niet. In iedere geval willen wij zover mogelijk weg blijven van lastenverhogingen anders dan wat besloten is. En temporiseren is wat ons betreft bespreekbaar en wellicht noodzakelijk.

 

Ziekteverzuim.

 

Voorzitter, al eerder stelden wij het ziekteverzuim aan de orde. Graag ontvangen wij een update. Hoe staat het daar op dit moment mee. Welke gevolgen heeft COVID 19 hier op gehad en kunt u aangeven welke maatregelen er genomen zijn of worden? Wij maken ons met name zorgen over dit verzuim bij NOVATEC.

Graag horen wij hoe het werken met de zelfsturende teams tot nu toe gaat.

 

Tenslotte.

 

Graag ontvangen wij nog de stand van zaken betreffende een vorig jaar door ons ingediende motie over het collectief vervoer en het aanstellen van OV ambassadeurs.

 

En voorzitter denk aan de lengte van de polsstok. Ga daar geen verlengstuk opzetten. Want dat loopt meestal niet goed af.

 

 

Dank u.

 

 

De fractie:

Ytsen van der Velde (fractievoorzitter)

Geert de Jong

Harm Beute

Onno Koopmans

Johan de Vries

Cynthia van Putten

Bert Knollema

Thea van der Veen

Harry Rook

 

-------------- motie Behoud Sociaal Domein---------------------

 

Deze motie hebben wij ingetrokken omdat de wethouder ons op dit moment voldoende heeft geinformeerd over de stappen die gezet gaan worden. 

 

 

Motie (art. 44 RVO)

Titel: Behoud Sociaal Domein

 

 

Ingediend door VZ Westerkwartier

 

Raadsvergadering d.d. 1 juli 2020

 

Agendapunt: Perspectief nota

 

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

in vergadering bijeen op 1 juli 2020

 

overwegende dat:

 1. Ondersteuning van kwetsbare inwoners hoge prioriteit heeft;

 2. Dit ook is onderkent door het college;

 3. De vraag naar deze ondersteuning in het post-corona tijdperk naar verwachting toe zal nemen

 4. De financiële steun vanuit de landelijke overheid voor het Sociaal Domein niet aan de verwachtingen voldoet

 5. Het college inmiddels zoekt naar besparingsmogelijkheden zonder in te leveren op kwaliteit van de zorg aan kwetsbare inwoners

 6. Daardoor de kans ontstaat dat tekorten verder oplopen dan wel nodige zorg niet meer geboden kan worden

 7. Er gemeenten zijn die na onderzoek kansen zien ook bij toenemende vraag en minder middelen onder 1 genoemde ondersteuning nog te kunnen waarborgen

 

draagt het college op:

 

a) In contact te treden met deze gemeenten teneinde te overleggen of daar mogelijkheden zijn

anders dan of aanvullend op reeds genomen maatregelen die kunnen leiden tot het beter of anders

benutten van middelen voor bedoelde inwonersgroep

b) Deze inventarisatie op korte termijn te doen doch uiterlijk voor 1 oktober 2020,

c) De resultaten te delen met de raad,

   

   

  en gaat over tot de orde van de dag.

   

  Ondertekend door:

   

  VZ Westerkwartier

   

  Ytsen van der Velde