volg ons
deel deze pagina

Beschouwing op de jaarrekening en de perspectiefnota

Voorzitter,
 
Dit is een historisch moment. Het is de eerste keer dat in deze gemeente Algemene Beschouwingen worden uitgesproken. In de perspectief nota spreekt u uit te streven naar breed gedragen collegeprogramma. Dat zullen we samen moeten doen, coalitie en oppositie. Samen kunnen we bouwen aan onze nieuwe gemeente. De betrokkenheid van onze inwoners is daarbij van groot belang. Het was dan ook goed hun de gelegenheid te geven ideeën uit de samenleving aan te dragen voor de perspectief nota.
 
Basis op orde.
 
U wilt de organisatie laten groeien naar DICHTBIJ daar moet wat VZ Westerkwartier betreft nogal wat groeimiddel bij. In dit kader horen wij graag van u hoe het zit met de efficiency binnen het ambtelijke apparaat en hoe u dit eventueel gaat verbeteren. Hoe zit het met het ziekteverzuim? In dit kader horen wij ook graag hoe u in uw streven naar het verbeteren van de organisatiestructuur eind volgend jaar kunt zeggen: “de organisatie heeft in een beoordeling het cijfer 8 gekregen”.
U spreekt over het starten met een organisatie opzet van zelfsturende professionals en wilt daar in 2020 mee beginnen. Dat betekent dat onze organisatie opnieuw naar een andere werkwijze moet overgaan. Wat zijn daarvan de gevolgen? Het lijkt ons verwarrend en geeft onzekerheid.
De zin: “met deze spelers in de samenleving starten we een gesprek dat moet leiden naar nieuwe samenwerkingsvormen” spreekt ons bijzonder aan en VZ Westerkwartier heeft daar hoge verwachtingen van.
VZ Westerkwartier wil met u iets dieper ingaan op een aantal thema’s.
Duurzaamheid.
Duurzaamheid maar met mate en draagbaar voor onze inwoners. We vragen ons af hoe u wilt komen tot het in kaart brengen voor alle inwoners wat zij nodig zijn voor de overstap van gas naar duurzame energie. Daarbij spreekt u over steun voor inwoners met een smalle beurs. Hoe denkt u dit te gaan financieren?
 
Onze fractie maakt zich ernstige zorgen over het (ongemerkt) leegpompen van de gasvelden in onze gemeente en de gevolgen daarvan voor onze inwoners. Wij zullen het college in deze nauwlettend volgen in hun monitoring van de NAM-activiteiten. Vraag is of dit een vast onderdeel op de agenda van de raad kan worden. Waarbij het streven naar aardgasloos breder wordt dan alleen in onze woningen.
 
1000 laadpalen.
 
U wilt een gedegen netwerk van laadpalen realiseren. U wilt daarom participeren in het 1000 laadpalenplan samen met de provincie en andere gemeenten. Dat is een aardig initiatief maar hoe denkt u de energie voor deze laadpalen op te wekken. Komt dit van de 10-tallen km verder gelegen kolencentrale of denkt u aan alternatieven?
 
U zegt mee te gaan werken aan de nieuwe RWZ voor biogas Het waterschap Noorderzijlvest wil bij de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken biogas opwekken. De kosten wilt u dekken via het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Wat zijn daarvan de gevolgen voor het onderhoud van de riolering? En wat zijn de gevolgen voor de rioolheffingen?
Wat vindt u van het plannen van een op waterstofgas draaiende woonwijk?
U wilt de biodiversiteit stimuleren. De fractie van VZ Westerkwartier juicht dit toe. Daarmee kunnen sommige uitwassen als de eikenprocessierups, de kastanje ziekte, de iepenziekte tegen worden gegaan. Bent u met ons van mening dat bij het aanleggen van bosjes en boomwallen gekozen moet worden voor meer diversiteit in soorten. We moeten af van monoculturen zoals eikenlanen die de verspreiding van ziektes en plagen alleen maar vergroot. Wij overwegen hiervoor een motie in te dienen.
Hoe ziet in dit verband het college de aanpak van de nieuw aan te leggen boomwallen structuur aan de Groningse kant van de te reconstrueren Skieding? Aan de Friese kant is hier inmiddels een concreet plan voor.
 
Voorzitter, wat ons opvalt is dat met name duurzaamheid heel veel aandacht en middelen krijgt. Staat dit niet enigszins haaks op de aandacht die het Sociaal Domein verdient?
In dit verband willen wij onze zorg met name uitspreken over de jeugd in onze gemeente. Laten we vooropstellen dat gelukkig het met de grootste groep prima gaat. Toch zijn er zorgen. Vooral wanneer er gekeken wordt naar de kosten die met de jeugdzorg gemoeid zijn. De problemen die zich in de jeugdzorg voor doen verdient een andere aanpak. Een aanpak gericht op die jeugdige zelf en niet op alle instanties die met doorverwijzingen en intakegesprekken (vaak de zoveelste) geldverslinders zijn. Hoe denkt het college in korte tijd hier een kostenbesparing te kunnen realiseren? U zet naast De Schans ook eigen consulenten in. Denkt u daarmee een efficiënte aanpak te realiseren? Hoe denkt u organisaties als Humanitas bij deze problematiek te kunnen betrekken. Bent u ervan op de hoogte dat iedere euro die u in hun vrijwilligers werk investeert een besparing van 2 tot 3 euro oplevert?
 
VZ Westerkwartier maakt zich in dit verband ook ernstige zorgen over de drugsproblematiek die wij om ons heen zien. Bent u het met ons van mening dat een adequatere aanpak hier op zijn plaats is? In dit verband zijn wij benieuwd naar uw mening over de aanpak van het op dit moment populaire en groeiende gebruik van lachgas. Hoe denkt u hier preventief iets aan te kunnen doen? Wij overwegen hier een motie over in te dienen.
Het project School in beweging vraag een aanzienlijk bedrag uit de gemeentekas. Nu weten wij welke positieve gevolgen dit heeft voor de jeugd. Toch vragen wij ons af of het hiervoor opgevoerde bedrag niet deels door de scholen zou moeten worden opgebracht in een co-financiering opzet.
 
De omgevingswet.
 
Hij komt, de nieuwe omgevingswet. De fractie van VZ Westerkwartier ziet er naar uit maar .........hoe wordt de raad meegenomen in de aanloop naar de invoering van deze wet? Hoever is de organisatie hiermee? En hoe gaat het college dit communiceren naar onze inwoners?
Nu wij het toch over de omgeving hebben leggen wij u de volgende vragen voor:
Hoe denkt het college de vraag naar sociale woningbouw ook in kleine kernen te kunnen realiseren en ziet u daarbij ook mogelijkheden dit met Tiny Houses te doen?
Welke plannen hebt u ten aanzien van inbreiding in de dorpen waar daar mogelijkheden en vraag naar is.
Daarnaast achten wij het van belang dat het college samen met het huurdersplatvorm, en de dorpen de jaarlijkse “schouw” doet, zodat eventuele problemen efficiënt kunnen worden aangepakt. Kunt u dit toezeggen.
 
Eindelijk staat het MFC Zevenhuizen definitief op de begroting. Respect voor de vrijwilligers die hier inmiddels jaren mee bezig zijn. En .........u ziet zelfs zonder motie lukken bepaalde zaken.
Wat gebeurt er met overige vrijkomende ruimte? Wordt dit gebruikt voor inbreiding woningbouw?
 
Infrastructurele maatregelen.
 
Wij zijn verheugd dat er vorderingen zijn wat betreft de fietsverbinding Groningen – Leek. In dit verband, en daar heb je het groene van VZ Westerkwartier weer terug, vragen wij ons af of hierbij ook de “zonnewal” een initiatief uit het dorp Oostwold betrokken wordt. Met andere woorden komt de kombinatie fietspad-zonnewal er?
Zeer ingenomen zijn wij ook met het starten van het zoeken naar een verbetering van de Noord-Zuidverbinding en de rondweg om Leek.
Ook het voornemen een vangrail Van Starkenborgkanaal aan te brengen verheugd ons. Daarmee kun je mensenlevens redden. En het is bovendien iets waar vanuit de samenleving al jaren om gevraagd wordt.
Wij vragen het college om samen met Rijks Waterstaat en Provincie te kijken naar het verbeteren van de verkeerssituatie op de N388 Sebaldeburen- Grijpskerk teneinde frequente files te voorkomen. Bent u met ons van mening dat een situatie zoals bij de Oostersluizen in Groningen een oplossing zou kunnen zijn en bent u bereid daar onderzoek naar te doen?
Ondernemend Westerkwartier.
 
Welke aandacht krijgt de ZZP? Hoe gaat het college de contacten met deze belangrijke groep in onze samenleving vergroten? Het MKB maakt te weinig of geen gebruik van overheidssubsidies. Gevolg minder innovatie dan bij grotere bedrijven terwijl dit soort subsidies juist versterkend voor een onderneming kan zijn. Hoe ziet het college haar rol hier stimulerend in op te treden?
VZ Westerkwartier dringt aan op inkoop bij lokale bedrijven. In hoeverre gebeurt dit?
 
Is het college ook van mening dat wanneer er vraag is naar bedrijventerreinen in de kleinere kernen daar zo mogelijk, ook i.v.m. het voorkomen van onnodige logistieke bewegingen, daaraan voldaan moet worden?
De regio: Meer aansluiting zoeken bij omliggende gemeente. Samenwerken op bv gebied van infra. Nieuwe Westelijke ring Groningen.
 
Degelijk Financieel.
 
ZEKER.
U wilt inzetten op het terugbrengen van de kosten tot het niveau van de begroting 2019. U schets daarvoor de weg. Met daarbij een verhoging van de OZB als noodzaak.
Gelukkig heeft VZ in de aanloop naar de herindeling altijd gewaarschuwd dat een herindeling tot kostenstijging en dus een onvermijdelijke verhoging van OZB zou leiden. Daar stonden we samen met GroenLinks Grootegast alleen in.
Het blijkt gezien uw voorstel dat we gelijk krijgen. Zijn we voorstander van uw 3 scenario’s? NEE. Zeker niet op de wijze waarop u dit voorstelt. Wij zijn er niet voor onze inwoners voor de kosten van de herindeling op te laten draaien. Een kombinatie in de zin van zowel intern, binnen de organisatie, als extern een eenmalige verhoging van de OZB over 2020 is voor ons bespreekbaar.
We zien een groot aantal PM posten. Is dat niet riskant?
 
Ten slotte voorzitter hebben wij alle vertrouwen in een positieve toekomstvoor onze nieuwe gemeente nu met zelf een nieuwe burgemeester die wij vanaf deze plaats geluk wensen en heel veel succes.
 
Dank u.