volg ons
deel deze pagina

Algemene beschouwingen 2021

Zuidhorn, 10 November 2021
 

Voorzitter,
 

Laten we beginnen via u de organisatie dank te zeggen voor de programma begroting 2022. Tevens dank voor de uitgebreide beantwoording van de door ons gestelde technische vragen. Zoals u al memoreerde bouwen we samen aan een mooie gemeente Westerkwartier. Dat deze inspanning tot zoveel positief resultaat heeft geleid heeft zeker meer te maken met de constructieve en creatieve wijze waarop dit college zich door een veld van steeds minder financiële middelen uit De Haag heeft heengeslagen dan aan de ruimhartige steun uit het Haagse. Onze complimenten!!


Voorzitter graag lopen wij een aantal van de programma’s met u door.
 

Programma 0 – Bestuur en ondersteuning

We zijn nog steeds niet van Corona af. In tegendeel tot wat onze landelijke overheid met het vaccin wel had gehoopt.

We staan daarom nu weer op de drempel van invoering van diverse vergaande maatregelen. Maatregelen die in zich meedragen dat er steeds meer tweedeling en agressie in onze samenleving komt.

VZ ziet zeker de toegevoegde waarde in van het vaccineren, maar kan ook begrip opbrengen voor mensen die dit, om welke redenen dan ook, niet zien zitten. Wat hun beweegreden ook mogen zijn het mag volgens VZ toch niet gebeuren, dat de meerderheid deze minderheid het leven onmogelijk gaat maken. Het leven voor ongevaccineerden dreigt met de uitbreiding van de coronapas op deze manier te moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt te worden. Onze fractie spreekt hierover zijn zorgen uit en vraagt het college om waakzaam te zijn op deze nog verdere tweedeling in onze samenleving.


Vraag: Maakt het college zich ook zorgen over de toenemende tweedeling ?

 

Programma 1 – Veiligheid
Iedereen moet zich veilig voelen. Dat geldt voor ons allemaal. We willen hierbij onze aandacht met name richten op de groep mensen met een beperking. We kennen in onze gemeente geleidelijnen. Onze fractie vermoedt dat de kennis over nut en noodzaak van deze, in bv winkelstraten aangelegde geribbelde en of glimmende tegels bij veel inwoners niet aanwezig is.

Ook de bewustzijn hiervoor bij winkeliers zou beter kunnen. Regelmatig zijn deze geleidelijnen geblokkeerd. Ook bij het laden en lossen komt dit probleem voor.

Vraag: Hoe zou het college de kennis en bewustwording willen vergroten, zodat deze lijnen vrij blijven van obstakels?

Nu we het toch over een inclusieve, veilige omgeving hebben willen we ook nog een keer extra aandacht vragen voor de patstelling die er heerst over de toegankelijkheid van het kerkhof (eigendom PGLO) te Tolbert. Alle partijen houden elkaar in een status Quo. De dupe zijn de mensen met een beperking. VZ ziet een prima oplossing in het opofferen van een klein stukje grasveld. We hebben er eerder vragen over gesteld. We hopen dat de gemeente ook hier haar Dichtbijheid wil tonen. We zien dat de gemeente zich steeds bewuster is van haar dienende taak richting haar inwoners.

Vraag: Zou het college toch nog eens willen kijken of dit stukje groen ( zie onze eerder gestelde vraag hierover) niet anders bestemd kan worden om te gaan dienen als een nieuwe toegang met een paar parkeerplaatsen voor dit kerkhof?
 

Programma 3- Economie

De belofte van Snel Internet voor iedereen vóór het einde van dit jaar wordt niet gehaald. Wij horen graag van de wethouder hoe we er tóch voor kunnen zorgen dat we onze ambitie halen om een zo bereikbaar mogelijk vestigingsklimaat te creëren voor bedrijven en inwoners. In dit verband ook de vraag in hoeverre een “nieuwe partij” ViberQ ons “op schema” kan brengen?

Voorzitter, grote zorgen maken wij ons ten aanzien van de overname van de in onze gemeente aanwezige “Kleine gasvelden” naar een andere eigenaar. De kans van de huidige eigenaar zich van alle risico’s te ontdoen en onze inwoners ingeval van schade zelf maar een mogelijkheid te zoeken waar schade kan worden verhaalt? Voorzitter wie waarborgt de rechten van onze inwoners op vergoeding van hun schade? Of wordt dit een vervolg op wat wij in het oosten van onze provincie zien, of nog erger. Wordt er wellicht geheel niet meer vergoed? Wie neemt het nog voor ons op??

 

Programma 4 en 5- Onderwijs, Sport, Cultuur en recreatie

In onze enorme gefuseerde gemeente lijkt het net alsof alles groter, groter, groter moet. Een kleine sportvereniging kan nauwelijks meer bestaan vanwege de wijzigingen in de subsidieregeling. Dit geldt ook voor de kleinschalige peuterspeelzaal. Hoe zorgt deze gemeente ervoor dat kleinschalige initiatieven die voor langere termijn hun plannen uitzetten én realiseren, dit ook kunnen blijven doen. Zonder de juiste financiële hulp vallen deze kleinere clubs om. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn van ons beleid?

Duurzaamheid en circulariteit spelen zeker ook in het onderwijs. CBS van Panhuys heeft een aanvraag voor meubilair gedaan. Is hier een overdracht te realiseren met het meubilair van de Woldborg?

 

Programma 7- Volksgezondheid en milieu

Voorzitter, het is een Tiny onderwerp voor een grote begroting. Maar voor Jonathan, Louis, Sinne en Tile uit Aduard minder Tiny dan gedacht. Zij wilden met een actie waarin zij zelfgebakken koekjes en popcorn verkochten, proberen een Tiny Forest bij hun school te planten. De opbrengst was niet geheel toereikend maar niet getreurd, het IVN hielp. Morgen worden bij deze stoere initiatiefnemers voor 20-24 m2 plantmateriaal aangeleverd. Iedereen enthousiast zou je denken. Nee dus, de gemeente niet. Hoe is dit te verklaren onze monden lopen over van, jeugdgemeenteraden, jeugdburgemeester noem maar op. En nu dit. Graag zien wij morgen bij de school een paar enthousiaste buitendienst medewerkers die deze geweldige initiatiefnemers steunen bij de aanleg van hun Tuiny Forest. Wilt u dat hier svp toezeggen?


Voorzitter, steeds vaker ontvangen wij klachten over het alsmaar verdere oprukken van het uitermate giftige Jakobskruiskruid. Meerdere malen is er in deze raad gewezen op de gevaren van deze plant. In steeds meer bermen zien wij deze plant in bloei komen en het zaad zich verder verspreiden vanuit de bermen de landerijen in. Onze vraag is hoe het college denkt te kunnen voorkomen dat ook aangrenzende landerijen vol komen te staan met deze plant.

 

Programma 8- Volkshuisvesting

VZ wil het college graag nog wijzen op de zorgen die we bij de APB in juli hebben uitgesproken over het groeiende tekort aan betaalbare koopwoningen voor onze eigen startende inwoners. We hebben het college toen gewezen op de in onze ogen mooie manier waarop de gemeente Zaanstad dit in Zaandam aanpakt. We hebben er ook Schriftelijke Vragen over gesteld. We zijn benieuwd naar de antwoorden. We overwegen om onze in juli aangehouden motie (samen met GroenLinks ingediend) hierbij opnieuw in te gaan dienen of afhankelijk van uw toezeggingen deze motie terug te nemen.

Dat er in onze gemeente hier veel behoefte aan is blijkt ook wel uit de enorme belangstelling voor de sympathieke actie van Wold en Waard voor eigen starters.

In dit verband brengen wij onder uw aandacht de Notitie Starterswoningen Grootegast van 9 mei 2012. Daarin wordt geconstateerd dat de toenmalige situatie op de woningmarkt geen haalbare initiatieven biedt voor de bouw van starterswoningen. Maar ….wel wordt daar de conclusie getrokken dat uitbreiding van de huidige woningvoorraad met starterswoningen daar plaats dient te vinden waar een concrete behoefte kan worden aangetoond ……

Wel die behoefte is er NU en wij kunnen ons, net als GroenLinks, niet anders voorstellen dan dat het college nu vol gaat voor het dictum van de aangehouden motie van 07-07-2021.
 

Tenslotte voorzitter kunnen we de conclusie trekken dat ondanks tegenslagen zoals de corona pandemie en haar invloed op gezinnen die dierbaren daardoor verloren, de invloed op het maatschappelijk en economisch gebeuren, wij in staat zijn geweest verdere te bouwen aan een mooi Westerkwartier. VZ spreekt de hoop uit dat we daarmee door kunnen gaan. Immers er staan nog een groot aantal zaken op stapel die voor onze inwoners van groot belang zijn. We noemen in dit verband de “Verkeersvisie” die voor het einde van dit jaar nog in de raad wordt vastgesteld. Maar natuurlijk ook woningbouwplannen, plannen die moeten zorgen dat ook voor onze jeugd plek komt in onze prachtige gemeente.

 

Dank u.

Namens de gehele fractie van VZ Westerkwartier,


Ytsen van der Velde,
Johan de Vries
Geert de Jong
Onno Koopmans
Harm Beute
Cynthia van Putten
Harry Rook